Evciler Shist

Kula – Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nın anakayasını teşkil eden Paleozoik yaşlı Menderes Masifinin metamorfik kristalin kayaçlarından olan şistler ve gnayslar üzerinde karakteristik topoğrafyalar gelişmiştir. Yatay tabakaların tektonik süreçlerle deformasyonu sonucu bloklar halinde ayrışarak özel bir jeomorfolojik görünüm arz etmektedirler.

Photo Gallery

Copyright @ 2020 All Rights Reserved to kulasalihligeopark.com.
en_US